Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 70/07, 36/10, 25/12), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH” br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 10/01-02-201/19 od 03.07.2019. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju rekonstrukcije regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica

I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 10/01-02-201/19 od 03.07.2019. godine utvrđen je javni interes za rekonstrukciju regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica.
Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići, određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona…

Javni_poziv_KO_Trsstenica