Historijat

Do oktobra 2013. godine Direkcija cesta Tuzla je poslovala kao Upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.


04.10.2013. godine urađena je registracija Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 12/13), a sve u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/10, 16/10 i 66/13). U kratkom vremenskom periodu preduzete su sve neophodne mjere za početak rada Direkcije kao javne ustanove.


Usklađena je djelatnost Direkcije prema Zakonu o cestama Federacije BiH sa klasifikacijom djelatnosti BiH 2010, te donesena Odluka o usklađivanju djelatnosti JU Direkcija regionalnih cesta TK broj 05/5-021647-13 od 27.09.2013. godine. Donešen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Direkcija regionalnih cesta TK (privremeni) kojim su preuzeti svi državni službenici i namještenici Direkcije cesta Tuzla upravne organizacije u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, a na osnovu pomenutog Pravilnika sa zaposlenicima su sklopljeni ugovori o radu.


Donošenjem Rješenja o registraciji broj 032-0-Reg-13-001370 od 04.10.2013. godine, u sudski registar općinskog suda u Tuzli upisana je Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona". Registracijom se steklo svojstvo pravnog lica i Direkcija započinje samostalno zastupanje pred sudskim oraganima.