O nama

JU Direkcija regionalnih cesta TK osnovana je Zakonom o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i upravlja mrežom regionalnih (kantonalnih) cesta u ukupnoj dužini od 318,20 km.

Direkcija je upisana u sudski registar i ima svojstvo pravnog lica. Organ rukovođenja je direktor koji ujedno zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima. Javna je ustanova u državnoj svojini koju je osnovao Tuzlanski kanton. Organ upravljanja je upravni odbor koji ima tri člana.

Naša vizija je obezbjediti cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte.

pic_cwm15

Djelatnosti Direkcije

Zaštita cesta i redovno održavanje

Zaštita cesta, redovno održavanje i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba)

Sanacija klizišta

Saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona

Investiciona ualganja

Investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu

Izrada projektne dokumentacije

Izrada investicione i projektne dokumentacije

Izgradnja i rekonstrukcija

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Stručno-upravni poslovi

Stručno-upravni poslovi o predviđeni Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktim

Misija i vizija

Naša vizija je osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte.

Naš cilj je sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu sa kriterijima i međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Naša misija je pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i upravljanje, te regionalne ceste učiniti bezbjednim i pouzdanim.

Ceste u brojevima

Regionalne ceste 318,20kilometara
Ceste sa asfaltnim zastorom 302,32kilometara
Ceste sa makadamskim zastorom 15,88kilometara

Menadžment

Historija

Do oktobra 2013. godine Direkcija cesta Tuzla je poslovala kao Upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

 • 2013

  registracija Direkcije

  04.10.2013. godine urađena je registracija Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 12/13), a sve u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/10, 16/10 i 66/13). U kratkom vremenskom periodu preduzete su sve neophodne mjere za početak rada Direkcije kao javne ustanove.

 • 2013

  usklađivanje djelatnosti

  Usklađena je djelatnost Direkcije prema Zakonu o cestama Federacije BiH sa klasifikacijom djelatnosti BiH 2010, te donesena Odluka o usklađivanju djelatnosti JU Direkcija regionalnih cesta TK broj 05/5-021647-13 od 27.09.2013. godine. Donešen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Direkcija regionalnih cesta TK (privremeni) kojim su preuzeti svi državni službenici i namještenici Direkcije cesta Tuzla upravne organizacije u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, a na osnovu pomenutog Pravilnika sa zaposlenicima su sklopljeni ugovori o radu.

 • 2013

  upis u Sudski registar

  Donošenjem Rješenja o registraciji broj 032-0-Reg-13-001370 od 04.10.2013. godine, u sudski registar općinskog suda u Tuzli upisana je Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona". Registracijom se steklo svojstvo pravnog lica i Direkcija započinje samostalno zastupanje pred sudskim oraganima.

Imate pitanja u vezi našeg poslovanja?