O nama

JU Direkcija regionalnih cesta TK osnovana je Zakonom o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i upravlja mrežom regionalnih (kantonalnih) cesta u ukupnoj dužini od 318,20 km.

Direkcija je upisana u sudski registar i ima svojstvo pravnog lica. Organ rukovođenja je direktor koji ujedno zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima. Javna je ustanova u državnoj svojini koju je osnovao Tuzlanski kanton. Organ upravljanja je upravni odbor koji ima tri člana.

Naša vizija je obezbjediti cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte.

pic_cwm15

Djelatnosti Direkcije

Zaštita cesta i redovno održavanje

Zaštita cesta, redovno održavanje i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba)

Sanacija klizišta

Saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona

Investiciona ualganja

Investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu

Izrada projektne dokumentacije

Izrada investicione i projektne dokumentacije

Izgradnja i rekonstrukcija

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Stručno-upravni poslovi

Stručno-upravni poslovi o predviđeni Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktim

Misija i vizija

Naša vizija je osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte.

Naš cilj je sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu sa kriterijima i međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Naša misija je pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i upravljanje, te regionalne ceste učiniti bezbjednim i pouzdanim.

Ceste u brojevima

Regionalne ceste 318,20kilometara
Ceste sa asfaltnim zastorom 302,32kilometara
Ceste sa makadamskim zastorom 15,88kilometara

Menadžment

Direktor, kao ni članovi upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK, ili sa njima povezane osobe, nisu u sukobu interesa niti sa jednim privrednim subjektom koji učestvuje ili može učestvovati u postupcima javnih nabavki ovog organa, u smislu člana 52. Zakona o javnim nabavkama.

Historija

Do oktobra 2013. godine Direkcija cesta Tuzla je poslovala kao Upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

 • 2013

  registracija Direkcije

  04.10.2013. godine urađena je registracija Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 12/13), a sve u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/10, 16/10 i 66/13). U kratkom vremenskom periodu preduzete su sve neophodne mjere za početak rada Direkcije kao javne ustanove.

 • 2013

  usklađivanje djelatnosti

  Usklađena je djelatnost Direkcije prema Zakonu o cestama Federacije BiH sa klasifikacijom djelatnosti BiH 2010, te donesena Odluka o usklađivanju djelatnosti JU Direkcija regionalnih cesta TK broj 05/5-021647-13 od 27.09.2013. godine. Donešen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Direkcija regionalnih cesta TK (privremeni) kojim su preuzeti svi državni službenici i namještenici Direkcije cesta Tuzla upravne organizacije u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, a na osnovu pomenutog Pravilnika sa zaposlenicima su sklopljeni ugovori o radu.

 • 2013

  upis u Sudski registar

  Donošenjem Rješenja o registraciji broj 032-0-Reg-13-001370 od 04.10.2013. godine, u sudski registar općinskog suda u Tuzli upisana je Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona". Registracijom se steklo svojstvo pravnog lica i Direkcija započinje samostalno zastupanje pred sudskim oraganima.

Imate pitanja u vezi našeg poslovanja?