Rehabilitacija dijela regionalne ceste R-456 „Previle-Humci-Šibošnica

Završena je rehabilitacija dijela regionalne ceste R-456 „Previle-Humci-Šibošnica, dionica: Previle-Jasenica st.km. 4+500 do st.km. 5+00. Rekonstrukcija predmetne dionice ceste sa izradom oba sloja asfalta rađena je u više faza prije nekoliko godina i tom prilikom zbog nedostatka sredstava nije urađen habajući sloj u dužini od 500,0 m.Na tom dijelu je bitonosivi sloj bio već istrošen i dolazilo je do pojave mrežastih pukotina. Zbog naprijed navedenog pristupilo se izradi habajućeg sloj asfalta kako bi se ovaj dio dionice regionalne ceste zaštitio od daljeg propadanja.

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 69.897,40 KM sa PDV-om, izvođač radova je u predviđenom roku od 60 kalendarskih dana izveo radove, a nadzor nad samim radovima je vršio IG Banja Luka.