Izgradnja pješačke staze uz regionalnu cestu R-469 ”Živinice-Banovići-Ribnica”

Završen je projekat izgradnje pješačke staze uz regionalnu cestu R-469 ”Živinice-Banovići-Ribnica”, dionica: skretanje za naselje Brioni-ulaz u separaciju RMU Banovići u MZ Oskova, na stacionaži st.km. 3+260, do eparacije  na stacionaži st.km. 3+8690 (ccaL=600 m).

Radi se o projektu iz Plana rada za 2020. godinu, vrijednost potpisanog ugovora je bila 179.891,48 KM sa PDV-om. Izvođač radova je bio Roading DOO Gračanica, a stručno-tehnički nadzor je vršio “IG” banja Luka sa kojim Direkcija ima potpisan Okvirni sporazum na četiri godine.

Radi se o značajnom projektu na koji su sa više dopisa ukazivali i  mještani MZ Oskova s obzirom da ta dionica služi za učenike škole, te je se izgradnjom ove pješačke staze povećala njihova bezbijednost.