Informiranje privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkama

U skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama, a u cilju realizacije nabavke usluga izrade glavnih projekata za potrebe JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona (1) Prije pokretanja postupka ugovorni organ sprovodi provjeru tržišta u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkom. U tu svrhu ugovorni organ može tražiti ili prihvatiti savjet nezavisnih stručnjaka, nadležnih organa ili učesnika na tržištu.

Informiranje subjekata o planovima