Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama