Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa vlasništva na nekretninama (K.O. Kerep)